image banner
Các cơ quan, đơn vị phối hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai thực hiện Đề án 06 bảo đảm tiến độ đề ra

‘Thời gian qua, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện, bám sát các nhiệm vụ trong tháng, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06. 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã xây dựng Kế hoạch, công văn triển khai thực hiện các Kế hoạch, Công văn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị phối hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ đề ra.

Toàn tỉnh đã cấp căn cước công dân 2.542.964 trường hợp, thu nhận 584.922 tài khoản định danh điện tử

Trong tháng 11, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện Kế hoạch về triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan bằng hình thức pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp, trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện tại các nhà văn hóa khối, xóm, thôn, bản.

Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 11/2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2022, toàn tỉnh đã cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân 23 hồ sơ; đăng ký thường trú 13.955 hồ sơ; đăng ký tạm trú 1.753 hồ sơ; thông báo lưu trú 5.032 lượt; đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy 380 hồ sơ; đăng ký khai sinh 2.338 hồ sơ; đăng ký khai tử 314 hồ sơ...

Về phát triển công dân số, bên cạnh việc chỉ đạo triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng PC06 xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn dịch vụ công vào các buổi tối thứ 6, thứ 7 tại phố đi bộ thành phố Vinh. Sau 04 buổi triển khai đã có 2.768 người dân được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1 và thu nhận trên 668 tài khoản định danh điện tử mức 2.

Tính đến ngày 19/11/2022, toàn tỉnh đã cấp CCCD cho 2.542.964 trường hợp, thu nhận 584.922 tài khoản định danh điện tử (trong đó thu nhận 363.976 tài khoản định danh điện tử mức 2). Trong đó, đã cấp định danh điện tử mức 2 cho 721 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, ngành Y tế đã phối hợp ngành Công an làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19, qua đó đạt 96%. Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu dân cư, qua đó cơ bản hộ, nhân khẩu đã được làm sạch dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ việc kết nối, chia sẽ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Nhằm hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các huyện, thành, thị đang đẩy mạnh triển khai việc số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến, phấn đấu đến 31/12/2022 toàn tỉnh đạt tỷ lệ 70% đăng ký hộ tịch trực tuyến; đẩy mạnh cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến, phấn đấu đến 31/12/2022 đạt tỷ lệ 50%; triển khai biểu mẫu điện tử tờ khai trực tuyến đối với các TTHC thiết yếu theo Đề án 06; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 01/12/2022; đẩy mạnh việc sử dụng các thiết bị xác thực khách hàng trong các hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Hiện nay, tất cả các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác số hóa các thủ tục, hồ sơ; đảm bảo các yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, thuận lợi cho việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, tra cứu thông tin; cung cấp, mở rộng các kênh giao tiếp; các bước tiếp nhận, chuyển giao, xử lý hồ sơ tại các bộ phận nhằm minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC, thuận lợi cho cán bộ giải quyết TTHC và tổ chức, cá nhân.

Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, kết quả giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công thiết yếu và 29 dịch vụ công

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả Công văn số 1495-CV/TU ngày 10/11/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nêu gương, đi đầu, thực hiện việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai làm sạch dữ liệu dân cư, gắn với các dữ liệu chuyên ngành đáp ứng 04 tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời, hoàn thành việc cấp Căn cước công dân trước ngày 20/12/2022 đối với 100% công dân đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn Nghệ An.

Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công thiết yếu và 29 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động rà soát các dịch vụ công của cấp huyện, cấp xã để thống nhất tập trung giải quyết. Đẩy mạnh việc rà soát, triển khai thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa tài liệu theo nội dung nhiệm vụ chỉ đạo tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2022.

Kim Oanh (tổng hợp)

(Nguồn: Báo cáo số 840/BC-TCT ngày 29/11 của Công tác triển khai đề án 06/CP kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 11 năm 2022)