image banner
Nghệ An ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Hôm nay (18/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã ký Quyết định số 3632/QĐ-UBND ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành nhằm phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh Nghệ An với các bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, mã định danh đơn vị cấp 1 là UBND tỉnh. Mã định danh đơn vị cấp 2 bao gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Mã định danh các đơn vị cấp 3 bao gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 2. Mã định danh các đơn vị cấp 4 gồm các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị có mã định danh cấp 3.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc cấp phát, quản lý; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc khai thác mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong trường hợp bổ sung, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc; các cơ quan, đơn vị báo cáp về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh và công khai trên các hệ thống theo đúng cấu trúc được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PT (Tổng hợ