image banner
Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng trên địa bàn tỉnh

Ngày 8/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng

Kế hoạch được ban hành nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng (an toàn, an ninh mạng), chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng. Xây dựng lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng của tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội do không gian mạng mang lại để phát triển kinh tế - xã hội, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chủ động ứng phó sớm, từ xa với các nguy cơ, thách thức, hoạt động gây tổn hại tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng và an toàn thông tin mạng. Xác định nguồn lực của nhà nước, địa phương là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân là quan trọng, đột phá…

UBND tỉnh yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Chiến lược) đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác thực hiện hiệu quả Chiến lược.

Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược, nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng của tỉnh phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Chủ động, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng…

Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu: Theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng, phát triển không gian mạng quốc gia văn minh, lành mạnh, là động lực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn; chủ động, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự và công cuộc chuyển đổi số, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác an toàn, an ninh mạng

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, trong đó Tiểu Ban An toàn, An ninh mạng của tỉnh có nhiệm vụ điều phối chung sự phối hợp giữa 04 lực lượng (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác an toàn, an ninh mạng, chủ động rà soát, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đẩy mạnh phổ biến kỹ năng tham gia không gian mạng an toàn.

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản, chính sách về an ninh, an toàn thông tin mạng thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về an toàn, an ninh mạng đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Có cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu, tạo môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác, nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật an toàn, an ninh mạng và thực thi chính sách về an toàn, an ninh mạng.

Cung cấp kịp thời các thông tin chính thống để người dân nắm bắt, cùng phản biện tin giả, thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật trên môi trường mạng. Tổ chức triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm, kỹ năng an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Các cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng tư duy, phản biện cho học sinh, sinh viên về an toàn, an ninh mạng đối với các thông tin sai lệch trên không gian mạng…

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng hệ thống thông tin các cơ quan Đảng, Nhà nước, các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin; hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, cơ sở hạ tầng không gian mang theo quy chuẩn quốc gia và quy định pháp luật.

Xây dựng cơ chế, thiết lập đường dây nóng, hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm mạng từ không gian mạng để quần chúng nhân dân phản ánh kịp thời, trực tiếp thông tin, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đến cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật trên không gian mạng và chống khủng bố mạng. Phát huy sự tham gia có hiệu quả của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động ứng phó với nguy cơ, thách thức từ không gian mạng. Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và thay đổi thái độ người dân về an toàn thông tin.

Quan tâm đào tạo, phát triển nhân lực về an toàn, an ninh mạng. Triển khai hiệu quả Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”; phát triển đội ngũ chuyên gia xuất sắc về an toàn thông tin mạng của tỉnh và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác an ninh, an toàn thông tin mạng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có chất lượng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an toàn, an ninh mạng…

PT (Tổng hợp)