image banner
Văn phòng UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1056/KH-VPUB ngày 11/11 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh cho biết, việc xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình chuyển đổi số tại cơ quan để đảm bảo phục vụ triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các điều kiện hạ tầng sẵn có của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/01/2022 và Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh. Tiếp tục đôn đốc và kiểm tra, giám sát các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có chức năng tiếp nhận, giải quyết TTHC giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự. Từ đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Công văn số 8025/UBND-NC ngày 12/10/2022 về tăng cường phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, triển khai các mô hình điểm của dịch vụ công trực tuyến tại các khu dân cư, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã. Phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán để tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị triển khai các mô hình điểm của dịch vụ công trực tuyến tại UBND thành phố Vinh và UBND huyện Diễn Châu và để hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC.

Cùng với đó, biên soạn các tài liệu tuyên truyền về VneID và các nội dung của Đề án 06, tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến để cấp phát tại các khu vực đông dân cư, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa các cấp để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Kế hoạch này, Văn phòng UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, đơn vị có liên quan trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

PQ (tổng hợp)