image banner
Danh sách các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An

STT

Đơn vị

Địa chỉ

1

UBND Thành Phố Vinh

Địa chỉ  : 25 – Lê Mao – TP Vinh - NA            

ĐT         : 383840039                

Email    : vinh@nghean.gov.vn                

Webstie: http://www.vinhcity.gov.vn

2

UBND Thị xã Thái Hòa

Địa chỉ  : Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà - NA                

ĐT         : 383881402                

Email    : thaihoa@nghean.gov.vn

3

UBND Thị xã Cửa Lò

Địa chỉ  : Đường Nguyễn Sinh Cung - Thị xã Cửa Lò - NA

ĐT         : 383955878                

Email    : cualo@nghean.gov.vn                

Webstie: http://www.cualo.gov.vn

4

UBND Huyện Anh Sơn

Địa chỉ : K5 Thị trấn Huyện  Anh Sơn - NA

ĐT        : 383872164

Email   : anhson@nghean.gov.vn

5

                

 UBND Huyện Diễn Châu

            

Địa chỉ : K3 Thị trấn Huyện Diễn Châu - NA

ĐT        : 383623574

Email   : dienchau@nghean.gov.vn            

6

                

 UBND Huyện Quỳnh Lưu

            

Địa chỉ : K 2 Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu - NA

ĐT        : 383864208

Email   : quynhluu@nghean.gov.vn            

7

                

 UBND Huyện Con Cuông

            

Địa chỉ : K 2 Thị trấn Huyện Con Cuông - NA

ĐT        : 383730408

Email   : concuong@nghean.gov.vn

8

                

 UBND Huyện Hưng Nguyên

            

Địa chỉ : K14 Thị trấn Huyện Hưng Nguyên - NA

ĐT        : 383762182

Email   : hungnguyen@nghean.gov.vn

9

                

 UBND Huyện Nghi Lộc

            

Địa chỉ : K4 Thị trấn huyện Nghi Lộc - NA

ĐT        : 383861284

Email   : nghiloc@nghean.gov.vn

10

                

 UBND Huyện Quế phong

            

Địa chỉ : K9 - Thị trấn Huyện Quế Phong - NA

ĐT        : 383885182

Email   : quephong@nghean.gov.vn

            

11

                

 UBND Huyện Qùy hợp

            

Địa chỉ : Thị trấn huyện Quỳ Hợp

ĐT        : 383883141

Email   : quyhop@nghean.gov.vn

Webstie: http://www.quyhop.gov.vn            

12

                

  UBND Huyện Thanh Chương

            

Địa chỉ : K7 Thị trấn Huyện Thanh Ch ương - NA

ĐT        : 383823142

Email   : thanhchuong@nghean.gov.vn            

13

                

 UBND Huyện Yên Thành

            

Địa chỉ : K2 Thị trấn Huyện Yên Thành - NA

ĐT        : 383863121

Email   : yenthanh@nghean.gov.vn            

14

                

 UBND Huyện Nam Đàn

            

Địa chỉ : Phan Bội Châu Thị trấn Huyện Nam Đàn - NA

ĐT        : 383822150

Email   : namdan@nghean.gov.vn

Webstie: http://www.namdan.gov.vn            

15

                

 UBND Huyện Đô lương

            

Địa chỉ : K7 Thị trấn Huyện Đô lương - NA

ĐT        : 383871202

Email   : doluong@nghean.gov.vn            

16

                

  UBND Huyện Kỳ Sơn

            

Địa chỉ : K1, Thị trấn Huyện Kỳ Sơn - NA

ĐT        : 383875236

Email   : kyson@nghean.gov.vn            

17

                

  UBND Huyện Nghĩa Đàn

            

Địa chỉ : Xã Nghĩa Bình - Huyện Nghĩa Đàn - NA

ĐT        : 383904111

Email   : nghiadan@nghean.gov.vn            

18

                

 UBND Huyện Qùy Châu

            

Địa chỉ : K3 - Thị trấn Tân Lạc - Huyện Quỳ Châu - NA

ĐT        : 383884339

Email   : quychau@nghean.gov.vn            

19

                

UBND Huyện Tân Kỳ

            

Địa chỉ : K9 Thị trấn Huyện Tân Kỳ - NA

ĐT        : 383882124

Email   : tanky@nghean.gov.vn            

20

UBND Huyện Tương Dương

Địa chỉ : Khối Hoà Bắc – Thị trấn Thạch Giám - Huyện Tương Dương – NA

ĐT        : 383874121

Email   : tuongduong@nghean.gov.vn           

21

UBND Thị xã Hoàng Mai

Địa chỉ : Khối Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị – Thị xã Hoàng Mai -NA

ĐT        : 3668777

Email   : hoangmai@nghean.gov.vn 

Không có dữ liệu